Features of oxa-bridge cleavage in hexahydro-3a,6-epoxyisoindol-1(4H)-ones: A concise method to access acetylisoindolones possessing anti-viral activity

Zaytsev, V. P.; Mertsalov, D. F.; Chervyakova, L. V.; Krishna, G.; Zubkov, F. I.; Dorovatovski, P. V.; Khrustalev, V. N.; Zarubaev, V. V.; Tetrahedron Lett., 2019, 60(43), 151204

Link to article