Scalable and straightforward synthesis of all isomeric (cyclo)alkylpiperidines

Subota, A. I.; Lutsenko, A. O.; Vashchenko, B. V.; Volochnyuk, D. M.; Levchenko, V.; Dmytriv, Y. V.; Rusanov, E. B.; Gorlova, A. O.; Ryabukhin, S. V.; Grygorenko, O. O.; Eur. J. Org. Chem., 2019, 2019(22), 3636-3648

Link to article